Điều lệ Hội người Hải Phòng CHLB Đức

HNHP Logo

 

Điều lệ Hội người Hải Phòng CHLB Đức

 


 

Chương I

Tên gọi - Mục đích – Trụ sở 

Điều 1.Tên gọi 

Hội lấy tên là„Hội người Hải Phòng  CHLB  Đức „

Hội người Hải Phòng  CHLB Đức là một tổ chức quần chúng của những người con sinh ra và lớn lên  từ quê hương Hải phòng,trên các vùng miền tai CHLB Đức;là dâu ,là rể ,là những người có tình cảm ,có liên quan gắn bó với quê hương Hải phòng,tán thành mục đích Điều lệ,tự nguyện  tham gia hoạt động Hội .

Điều 2.Mục đích

  1. Hội hoạt động với mục đích tăng cường tình thân ái,đoàn kết giúp đỡ  lẫn nhau,làm phong phú cuộc sống văn hóa,tinh thần trong cộng đồng.
  2. Cùng nhau trau dồi,gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc,thuần phong ,mỹ tục của người Việt nam.
  3. Tăng cường sự hiểu biết lẫn  nhau và tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc.Hòa nhập tốt với cuộc sống của người dân Đức và các dân tộc quốc tế khác.
  4. Hoạt động của Hội tuân thủ luật pháp của Nhà Nước Đức và tuân thủ Luật pháp của Nhà Nước CHXHCN Việt nam.
  5. Hoạt động công ích vì quyền lợi chung cho người Việt nam,đặc biệt cho những người tham gia Hội.Không mang tính Đảng phái,không đặt lợi ich kinh tế trong mục đích hoạt động.
  6. Hướng về cội nguồn,góp phần công sức ,trí tuệ và kinh tế, xây dựng quê hương ,đất nước đổi mới và giàu mạnh.

Điều 3. Trụ sở  

Hội đặt trụ sở tại Berlin

 


 

Chương II

Nhiệm vụ của Hội

Điều 1.

Khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa ,thể thao,trong những ngày Lễ hội truyền thống của dân tộc.Đặc biệt quan tâm tổ chức các hoạt động vui chơi  mang tính giáo dục văn hóa truyền thống cho thanh thiếu niên.

Điều 2.

Tổ chức thông tin,tư vấn các chủ trương ,chính sách về kinh tế chính trị xã hội của Nhà nước Đức và Nhà nước Việt nam cho cộng đồng.

Điều 3.

Vận động sự tham gia đóng góp về tinh thần ,vật chất của các cá nhân ,chính quyền địa phương ,các tổ chức nhân đạo của Đức cho các hoạt động của Hội

Điều 4.

Quan tâm và có sự động viên giúp đỡ kịp thời với các hội viên và gia đình hội viên trong việc hiếu ,hỉ …và các trường hợp đặc biệt khác.

Điều 5.

Làm cầu nối giữa cộng đồng người Hải phòng ở Đức với trong nước,trong các lĩnh vực trao đổi văn hóa,giáo dục , kinh tế ,xã hội.

 


 

Chương III

Hội viên

Điều 1. Tất cả những ai tán thành Điều lệ  của Hội ,tự nguyện tham gia các hoạt động của Hội , đều có thể trở thành Hội viên .

Điều 2. Nghĩa vụ của Hội viên

  1. Tôn trọng Điều lệ của Hội .Chấp hành các nghị quyết của Hội .
  2. Tham gia tích cực các hoạt động của Hội .
  3. Đóng góp cho chi phí Hội  theo tinh thần thiện nguyện .

Điều 3.Quyền lợi  của Hội viên

  1. Đề xuất ý kiến ,thảo luận ,biểu quyết,tham gia mọi công việc của Hội .
  2. Có quyền bầu cử,ứng cử và để cử vào Ban chấp hành của Hội .
  3. Được  hưởng mọi quyền lợi trong các hoạt động của Hội .

 


 

Chương IV

Tổ chức –Cơ cấu của Hội

Điều 1.

    A - Tổ chức- cơ cấu của Hội

   1. Tổ chức cao nhất của Hội  là Đại hội  toàn thể Hội viên hoặc Đai hội đại biểu.
   2. Quyền lực  lãnh đạo cao nhất của Hội là BCH Hội ,do Đại hội toàn thể Hội viên,hoặc Đại hội đại biểu bầu ra .Nhiệm kỳ  hoạt động  của BCH là 5 năm.
   3. Ban chấp hành Hội là tổ chức lãnh đạo Hội trong suốt nhiệm kỳ.
   4. BCH Hội họp 6 tháng một lần.Khi có quá  nửa số thành viên BCH  Hội hoặc đa số thành viên trong Chủ tịch,phó Chủ tịch Hội yêu cầu ,có thể triệu tập họp bất thường.
   5. BCH bầu ra Chủ tịch,phó Chủ tịch,các ủy viên phụ trách  ngân quỹ và các ban chức năng để thực hiện nhiệm vụ của Hội .
   6. Ủy viên BCH trong một năm không tham gia hoạt động  phải có văn bản báo cáo.Trường hợp bất khả kháng,do điều kiện cá nhân không thể tiếp tục tham gia ,BCH sẽ có liên hệ trực tiếp và thông báo miễn nhiệm.
   7. Vì sự phát triển cần thiết và phù hợp ở các thành phố ,vùng  miền, BCH có thể xem xét  bổ xung Ủy viên BCH mới  sau Đại hội .

     B -  Đại hội toàn thể ,Đại hội đại biểu Hội viên có nhiệm vụ

   1. Thông qua tổng kết báo cáo công tác nhiệm kỳ ,dự thảo chương trình hoạt động  cho nhiệm kỳ mới.
   2. Bầu ra BCH mới,số lương BCH do Đại hội quyết định.
   3. Bổ xung hoặc sửa đổi Điều lệ của Hội.

 

    C - Tổ chức Chi hội Hội người Hải phòng 

   1. Chi hội có thể được thành lập trong từng khu vực,thành phố,vùng miền.
   2. Chi hội tại các khu vực giúp BCH giải quyết các vấn đề thuộc địa phương của mình, như thăm hỏi,hiếu,hỷ,các hoạt động tham gia cùng địa phương nơi sở tại.
   3. Quỹ hoạt động thường niên của khu vực do bà con tự đóng góp theo sự thống nhất của các Chi hội tửng vùng miền.Chi phí việc hiếu  được chi từ quỹ của Hội.
   4. Các hoạt động của Chi hội ,vùng miền có sự phối hợp và thống nhất chung với nội dung và chương trình BCH Hội đề ra.

Điều 2. Nhiệm vụ BCH

  1. Đại diện cho cộng đồng người Hải phòng,phát ngôn chính thức trước truyền thông,các tổ chức,các cấp chính quyền Đức và Việt nam về các vấn đề liên quan  đến cộng đồng người Hải phòng ở Đức,hay tại các địa phương,trên cơ sở tổng hợp ý kiến  thống nhất của các Hội viên.
  2.   Quyết định những công việc quan trọng theo phương hướng hoạt động của Hội, trên cơ sở mục đích và những quy định trong Điều lệ. BCH phân công công việc cho từng chức danh.
  3. Tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua.
  4. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình cụ thể hàng năm
  5. Quyết toán và thông qua kinh phí hoạt  động cho các việc chi tiêu trong thời gian 12 tháng một lần.
  6. Thông báo tài chính công khai sau ngày họp mặt hàng năm của Hội .
  7. Triệu tập Đại hội toàn thể ,hoặc Đại hội đại biểu.Chuẩn bị Đại hội và chương trình Đại hội .
  8.  Tổ chức động viên khen thưởng các cá nhân BCH và thành viên của Hội có thành  tích đóng góp xuất sắc trong năm .
  9. Bổ xung ,rút kinh nghiệm ,khiển trách củng cố kịp thời với  những thành viên BCH sai phạm trong mọi phạm vi hoạt động của Hội .

 


 

Chương V

Tài chính và tài sản của Hội

Điều 1.Tài chính

      A. Nguồn thu của Hội gồm

   1. Đóng góp của Hội viên trong mỗi lần họp mặt .
   2. Những khoản quyên góp và ủng hộ của các hội viên ,các doanh nghiệp,
   3. và các tổ chức khác…

      B.  Các khỏan  chi phí của Hội

   1. Tổ chức liên hoan gặp mặt toàn thể Hội viên  thừơng niên.
   2. Ủng hộ cho các chương trình trong nước,xây dựng các ngôi nhà tình    nghĩa,quỹ khuyến học ,xóa đói giảm nghèo,chất độc da cam…
   3. Phần thưởng cho các cháu học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập văn hóa,thể thao và các lĩnh vực năng khiếu đặc biệt trong năm .
   4. Cùng hợp tác tổ chức vui chơi ,trại hè cho các cháu con em Hội viên.
   5. Các chi phí thăm viếng gia đình có việc hiếu ,các chi phí cần thiết khác.
   6. Tiếp khách và các hoạt động đối ngoại khác.

Điều 2.

  Tài sản

  Tài sản của Hội là tài sản chung của Hội viên,là nguồn tài chính được công khai  qua các kỳ Hội nghị.

 

 


 

Chương VI

     Thời gian hoạt động và giải tán Hội

Điều 1. Thời gian hoạt động của Hội là vô thời hạn.

Điều 2.

Việc giải tán Hội và tài sản của Hội sẽ do Đại hội toàn thể hội viên viên quyết định.

 


 

Chương VII

 Hiệu lực của Điều lệ

Điều lệ này có hiệu lực từ ngày Đại hội toàn thể hoặc đai hội  đại biểu thông qua.

                                                                    

                                                                         Berlin, ngày 30.03.2014    

                                                                      BCH  Hội người Hải Phòng