Giới thiệu hội

Hội người Hải Phòng  CHLB Đức là một tổ chức quần chúng của những người con sinh ra và lớn lên  từ quê hương Hải phòng, trên các vùng miền tai CHLB Đức; là dâu, là rể, là những người có tình cảm, có liên quan gắn bó với quê hương Hải phòng, tán thành mục đích Điều lệ, tự nguyện  tham gia hoạt động Hội.

  • Hội hoạt động với mục đích tăng cường tình thân ái,đoàn kết giúp đỡ  lẫn nhau,làm phong phú cuộc sống văn hóa,tinh thần trong cộng đồng. Cùng nhau trau dồi,gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc,thuần phong ,mỹ tục của người Việt nam. 
  • Tăng cường sự hiểu biết lẫn  nhau và tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc.Hòa nhập tốt với cuộc sống của người dân Đức và các dân tộc quốc tế khác.
  • Hoạt động của Hội tuân thủ luật pháp của Nhà Nước Đức và tuân thủ Luật pháp của Nhà Nước CHXHCN Việt nam.
  • Hoạt động công ích vì quyền lợi chung cho người Việt nam,đặc biệt cho những người tham gia Hội.Không mang tính Đảng phái,không đặt lợi ich kinh tế trong mục đích hoạt động.
  • Hướng về cội nguồn,góp phần công sức ,trí tuệ và kinh tế, xây dựng quê hương ,đất nước đổi mới và giàu mạnh.